De ontwikkelingen op ICT gebied gaan hard. We zijn in samenwerking met de andere scholen van de Scholenstichting bezig het computeronderwijs professioneel in te richten. Onze school dient rekening te houden met de Wet op de Privacy. We zijn gehouden ouders te informeren over opnames. Onderstaand protocol wil hierin voorzien.

Algemene regel
Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouder(s)/verzorger(s) in de eerste schoolweek kenbaar maken niet akkoord te gaan met onderstaand vermelde opnamen van hun kind. Deze kinderen worden in dat geval buiten de opnames gehouden. Ouder(s) / verzorger(s) van nieuwe kinderen krijgen bij aanmelding dit protocol.

Video
We onderscheiden de volgende video-opnames:
– Video-opnames voor intern gebruik:
a) Opnames voor professionalisering van de leerkracht. De opnames worden intern op teamniveau ingezet.
b) Ten behoeve van een specifiek kind bijvoorbeeld voor begeleiding door de schoolbegeleidingsdienst EDUNIEK en motorische remedial teaching. In voorkomende gevallen wordt vooraf toestemming gevraagd aan de betreffende ouder(s)/verzorger(s). De banden worden na bespreking gewist.
c) Ten behoeve van informatieverstrekking, bijvoorbeeld tijdens voorlichtings-avonden op school. De ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld.
d) Ten behoeve van een specifieke gebeurtenis zoals kerst- en afscheidsmusical. Indien gewenst, wordt een kopie van deze banden tegen vergoeding beschikbaar gesteld aan de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende groepen.
– Video- opnames voor extern gebruik:
De ouder(s)/verzorger(s) worden vooraf altijd om toestemming gevraagd.

TV – filmopnames
Voor het maken van tv – of filmopnames lichten we altijd vooraf de ouder(s)/ verzorger(s) van de betreffende groepen in. Het is dan aan ouder(s)/verzorger(s) om aan te geven of hun kind wel/niet aan de opname mag deelnemen.

Foto’s
Voor het maken van foto’s voor intern gebruik voor de ouder(s)/verzorger(s) (denk hierbij aan sportdag, kamp en dergelijke) wordt geen toestemming ge-vraagd. Dit geldt ook voor het maken van foto’s ten behoeve van interne activiteiten zoals bijv. ter illustratie voor een voorlichtingsavond voor de ou-der(s)/verzorger(s). Voor het gebruik van foto’s buiten de school in bijvoorbeeld een tijdschrift wordt toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). Dit geldt niet voor een foto in de plaatselijke krant waarbij een bepaalde (buitenschoolse) – activiteit bijvoorbeeld carnaval en avondvierdaagse wordt gepubliceerd.

De website
De school heeft een eigen website: www.stmichiel.nl.
In de loop van het schooljaar worden van allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten digitale opnames gemaakt, welke voorzien van een tekst op de website worden geplaatst. Wij gaan ervan uit dat ouder(s)/verzorger(s) hiertegen geen bezwaar hebben. Indien u beslist niet wenst dat uw kind herkenbaar op de website in beeld komt, verzoeken wij u dit op school kenbaar te maken.

Internetgebruik
Op school maken we gebruik van een netwerk. De computer wordt op verschillende manieren gebruikt in ons onderwijs. Met de kinderen hebben wij over het internetgebruik afspraken gemaakt. Dit jaar wordt een protocol ‘sociale media en internetgebruik’ opgesteld.